Shansuihua – Oli Xiaoyou Ma

Henna Pohjola

Shansuihua – Oli Xiaoyou Ma’n muotokuva, 2017
lyijykynä, hiili, pastelli ja gesso paperille
231 x 148 cm

Ma Oli Xiaoyou on 7-vuotias ja hän harrastaa jalkapalloa. Viisihenkinen perhe asuu pääkaupunkiseudulla ja Oli on perheen lapsista keskimmäinen.

Teoksen aihevalinnassa on viitteitä kiinalaisen maalaustaiteen historiaan. Oli Xiaoyou Ma istuu kukkameren keskellä, ja piirroksen taka-alalla ovat vuoret ja vesi sekä pään yläpuolella Falun-symboli. Kiinalaisessa taiteessa on ollut tärkeää symboliikka ja traditio. Muinaisilla taideteoksilla on ollut esikuvallinen tehtävä ja universaalinen arvo. Niiden on täytynyt olla mieltä virkistäviä, hyvää moraalia ilmentäviä tai esteettisesti kiehtovia. Teoksissa oli myös tärkeää kohteen sielun tai hengen kuvaus, jotain oleellista sen luonteesta, rytmillisyydestä ja elämänvoimasta (qi). Kiinalaisen käsityksen mukaan yksivärinen tussimaalaus on maalaustai- teen korkein muoto.

Piirroksen vuoret enteilevät perheen onnea ja mainetta, kun taas vesiputous lupaa onnen ja vaurauden jatkuvuutta. Maisemamaalausta kutsutaan Kiinassa nimellä shansuihua eli vuorivesimaalaus. Vuori kiteyttää maskuliinisen yang-elementin olemuksen: se kohoaa ylöspäin; se on luja ja kirkas. Vesi puolestaan edustaa feminiinistä yin-energiaa: se on kosteaa, tummaa ja mukautuvaa. Shansuihua eli vuorivesimaalaus on suosittu teosaihe kodin seinällä, niin kotimaassa kuin ulkomailla. Vuorive- simaalauksilla on tärkeä rooli Kiinalaisen kulttuurin esille tuomisessa ja sen vaalimisessa.

Falun symbol Henna Pohjola

Yläpuolella on Falun Dafa’n symboli ja sitä kutsutaan Faluniksi eli Lakipyöräksi.

Falunin keskellä on suuri swastika (mandariinikiinaksi ”Wan”), joka on ollut positiivinen symboli monissa kulttuureissa kautta vuosituhansien. Itämaisissa kulttuureissa swastika on ollut Buddhan symboli. Kiinassa swastika mielletään ikuisuuden, rajattomuuden ja universumin tunnukseksi. Swastikoita löytyy usein Buddha-patsaista, buddhalaisista temppeleistä ja maakartoista temppeleiden merkkeinä.

Germaaniset kansat tunsivat swastikan ” orin ristinä”, ja on mielenkiintoista etteivät natsit käyttäneet tuota nimitystä, joka vastaa Saksan historiaa, vaan katsoivat sen sijaan paremmaksi anastaa intialaisen nimityksen swastika. Mielenkiintoista on myös se, että merkki on löydetty 2000 vuotta vanhoista juutalaisista temppeleistä Palestiinassa.

Tänä päivänä useimmat ihmiset ovat unohtaneet swastikan positiivisen merkityksen, koska sen alkuperäinen tarkoitus on vääristynyt ja se assosioidaan usein natsi-Saksaan. Tämän vuoksi monet hämmentyvät huomatessaan sen olevan osa Falunia, Falun Dafan symbolia.

In English

Shansuihua – Portrait of Oli Xiaoyou Ma, 2017
Pencil, charcoal, pastel and gesso on paper
231 x 148 cm

Ma Oli Xiaoyou is 7 years old and he likes to play football. Oli is the second-born child in a family of 5 living in the greater metropolitan Helsinki area.

The selection of this particular portrait and motif has to do with the history of Chinese paintings. Oli Xiaoyou Ma is portrayed here sitting in a “sea” of flowers against a background of mountains and a waterfall and a Falun symbol above his head. Symbols and tradition play important roles in works of Chinese art. Ancient works of art served as “paragons” or “models” having universal value. They had to also be inspiring or something to lift the spirits, epitomizing good morals and be aesthetically intriguing. Depicting the soul and spirit of a subject, providing insight into its character, vibrant nature and vitality (Qi). According to Chinese tradition, paintings using monochromatic ink represented the highest form in the realm of paintings.

The mountains are seen as harbingers of good fortune and good reputation for the family, whereas the waterfall presages continued happiness and wealth. Landscape painting is called “ShanSuiHua” in Chinese or “Mountain-Water-Painting,” when literally translated. The mountain encapsulates the essence of “Yang,” which is deemed the masculine element in Chinese thinking; it rises up, is strong and bright. Water represents “Yin”, feminine form of energy; it is moist, dark and accommodating. ShanShuiHua or “Mountain-Water” paintings are popular at home, both in China and overseas. Mountain-Water paintings serve an important role in representing and upholding Chinese culture.

Falun symbol Henna Pohjola

At the top of the painting one can see a “Falun” or “Law-Wheel” which is the symbol of Falun Dafa.

In the center of Falun there is a large swastika (this is called “Wan” in Mandarin Chinese) which has been considered a positive symbol in several cultures for thousands of years. In Asian cultures, the swastika is a Buddhist symbol. In China, the swastika is perceived as representing eternity, infinity and the universe. Swastikas are often found on Buddha statues, Buddhist temples and maps indicating locations of temples.

Germanic peoples called the swastika the “Cross of or” and interestingly, Nazis did not adopt this term that complies with German history, preferring to misappropriate the term “swastika” found in India. It is also interesting that swastikas have been found in Jewish temples in Palestine, dating back 2000 years.

Today, most people have forgotten about the positive significance and connotation of the swastika as the original purpose has become distorted and is often a liated with Nazi Germany.

Shansuihua, 马鞍山,晓ou,2017
年 马奥利肖友肖像 铅笔,木炭,粉笔和Gesso在纸上
231 x 148厘米

马小右,七岁,他喜欢踢足球。他是首都赫 尔辛基五口之家的第二个孩子。

这张肖像画所采用的技法源自于传统的中国 画。画中的男孩坐在花的海洋中,背景有山 ,有瀑布和法轮在他的头顶上。符号在中国 传统艺术作品中扮演着很重要的角色。古代 的艺术展示普世的价值。作品必须鼓舞人心 ,提升人的精神,体现出良好的道德规范, 并且在美学上引入入胜。为此人们更加注重 对事物内在精神的描绘,展现其内在的性格 ,生命力和活力(气)。传统上,水墨画代 表中国绘画领域的最高形式。

山在中国传统里寓意好运和良好的家庭声誉 ,而瀑布则寓意幸福和财富。山属“阳”性 ,代表向上,强壮和明亮。水代表着“阴” ,表示柔和,黑暗和包容。山水画在国内外 都很受欢迎。山水画代表和维护中国文化起 着重要的作用

Falun symbol Henna Pohjola

在画的上方,可以看到一个“法轮”,是“ 法轮大法”的标志。

在法轮的中心是一个大的万字符号。数千年 来,在不同的文化中,它被认为是吉祥的象 征。在亚洲文化中万字符是佛家的标志。在 中国,万字符代表着永恒,无限和宇宙。万 字符经常在佛像、寺庙中看到,并被用于地 图中指示寺庙的位置。

日耳曼人称之为“雷神十字”。有趣的是, 纳粹并没有采纳符合德国历史的这个术语, 更倾向于滥用在印度发现的万字符。也很有 趣的是,在巴勒斯坦的犹太人的寺庙中发现 了这个万字符,可追溯到2000年以前。

今天,很多人忘记了万字符正面的涵义,扭 曲了它的原意,误认为这就属于纳粹德国

Copyright © Henna Pohjola – All rights reserved.